پلتفرم ابری ChiLink

  • ChiLink Cloud Management Platform

    پلتفرم مدیریت ابر ChiLink

    پلتفرم مدیریت ابری ChiLink، مبتنی بر فناوری محاسبات ابری، خدمات مدیریت گسترده تجهیزات ترمینال را به مشتریان ارائه می دهد.پلتفرم ترمینال روتر بی سیم را شناسایی می کند